Thứ Tư, 29/5/2024| 19:53:16

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cơ điện công trình

29/03/2024

1. Tải về Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại đây

2. Tải về Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại đây

3. Tải về Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại đây

4. Tải về  Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại đây

5. Tải về Thẻ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại đây

6. Tải về Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2023, Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 tại đây

7. Tải về Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023

8. Tải về Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024 tại đây

9. Tải về Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán tại đây

10. Tải về Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024 tại đây

11. Tải về Tờ trình phân chia các quỹ, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 tại đây

12. Tải về Tờ trình thông qua phương án điều chỉnh hạch toán công nợ cũ còn tồn đọng từ năm 2003 đến năm 2017 tại đây

13. Tải về Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024 tại đây

14. Tải về Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 tại đây

15. Tải về Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục thoái vốn nhà nước tại đây

16. Tải về Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến hoán đổi văn phòng tại đây

17. Tải về Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại đây