Thứ Bảy, 24/2/2024| 12:46:03

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cơ điện công trình năm 2023

24/04/2023

Thư mời họp và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch công tác năm 2023

Báo cáo về hoạt động của BKS năm 2022, kế hoạch công tác năm 2023

Báo cáo về tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

Tờ trình v/v Thông qua BCTC năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 đã được kiểm toán

Tờ trình v/v Phân chia các quỹ, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

Tờ trình v/v Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023

Tờ trình v/v Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023

Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT

Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT

Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS

Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS

Tờ trình v/v Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023